MySQL Veritabanlar?n? Görme

MySQL’de olu?turulan veritabanlar?n? görmek için a?a??daki komut kullan?l?r.

SHOW DATABASES

Bu komut veritabanlar?n?n listesini bir tablo halinde geri döndürür.

Database
performance_schema
information_schema
test_database
new_database

Buradaki performance_schema ve  information_schema veritabanlar? MySQL’in kendisine ait olan veritabanlar?d?r. MySQL ilk kuruldu?unda kendili?inden olu?turulmu? olarak gelirler.  performance_schema veritaban? MySQL kullan?c? billgileri, performans verileri gibi bilgileri bar?nd?r?rken information_schema veritaban? sunucu üzerinde çal??an di?er yaz?l?mlar taraf?ndan kullan?l?r.  Ayr?ca sizin olu?turdu?unuz di?er veritabanlar?da bu tablo içerisinde görünecektir (test_database, new_database). Üzerinde i?lem yap?lmak istenilen veritaban? seçilerek gerekli i?lemler yap?labilir. Veritaban? nas?l seçilir sorusunun cevab? için sonraki makaleye bak?n.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir