MySQL Tablo Yap?s?na Bakma

MySQL’de olu?turulan bir tablonun yap?s?na bakmak için a?a??daki komut kullan?l?r. Tablo yap?s?na detayl?ca bakmak mümkündür.

DESCRIBE table_name

Buradaki table_name ifadesi tablonun ad?d?r. Sorgu çal??t?r?ld???nda a?a??daki gibi bir sonuç döner.
(Not: A?a??daki ç?kt?y? veren tabloyu olu?turmak için gerekli komutlar ?urada yaz?lm??t?r)

Field Type Null Key Default Extra
id smallint(6) NO PRI NULL auto_increment
ad varchar(20)) YES NULL NULL NULL
soyad varchar(20)) YES NULL NULL NULL

Field: Tablonun Kolonlar? (column)
Type: Kolonun veri tipi (data type)
Null: Kolonun bo? olup olamayaca?? (not null)
Key: Birincil anahtar, yabanc? anahtar (primary key, foreign key)
Default: Tabloya kay?t eklendi?inde ilgili kolona varsay?lan de?er
Extra: Otomatik art??, benzersizlik gibi k?s?tlamalar (auto increment, unique)

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir