MySQL Tablo Olu?turma

MySQL’de tablo olu?turmak için a?a??daki komutlar kullan?l?r.

CREATE TABLE table_name(
column_name1 data_type restriction,
column_name2 data_type restriction,
column_name3 data_type restriction,
column_name4 data_type restriction
)
ENGINE = engine_name
CHARACTER SET charset_name
COLLATE collate_name;

SQL kodundaki ye?il alanlar doldurulmas? gereken alanland?r. S?rayla aç?klamak gerekirse;

table_name  : Olu?turulmak istenen tablonun ad? (A’dan Z’ye tüm harfler, $ ve _ )
column_name : Sütun adlar? (Azami 64 karakter olabilir)
data_type : Veri türü (int, char gibi)
restriction = k?s?tlama (primary_key, unique gibi)
engine_name : Tablo motoru ad? (myisam, innodb gibi)
character set : Karakter seti
collate : Koleksiyon ad?

Örne?in üyeler ad?nda bir tablo olu?tural?m ve içerisinde ID, Ad ve Soyad alanlar? olsun.

CREATE TABLE uyeler (
id SMALLINT(6) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
ad VARCHAR(20),
soyad VARCHAR(20)
)
ENGINE = MYISAM
CHARACTER SET utf8
COLLATE utf8_general_ci;

Not: Engine, Character Set ve Collate belirtmek zorunlu de?ildir. Bo? b?rak?lmas? halinda varsay?lan de?erleri al?rlar.

You may also like...

1 Yorum

  1. 13 Kasım 2018

    […] tabloyu olu?turmak için gerekli komutlar ?urada […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir