MySQL Dersleri

1 –  G?R??

1 – MySQL Nedir?
2 – MySQL Kurulumu (Windows – Linux)
3 – MySQL Veri Türleri

2 – VER?TABANI YÖNET?M?

4 – Veritabanlar?n? Görme
5 – Veritaban? Olu?turma
6 – Veritaban? Silme
7 – Veritaban? Seçme
8 – Seçili Veritaban?n? Görme

3 – TABLO YÖNET?M?

9 – Tablolar? Görme
10 – Tablo Olu?turma
11 – Tablo Yap?s?na Bakma
12 – Tablo Silme
13 – Tablo S?f?rlama
14 – Tablo Ad?n? De?i?tirme
15 – Tablo Düzenleme 2 (ALTER TABLE)
16 – Tablo Düzenleme 3 (ALTER TABLE)

4 – CRUD ??LEMLER?

17 – Tabloya Veri Ekleme (INSERT INTO)
18 – Tablodaki Verileri Listeleme (SELECT)
19 – ?stenen Sütunlardaki Verileri Listeleme (SELECT)
20 – Sütunlara Takma Ad Vererek Listeleme (SELECT)
21 – ?stenen Say?da Veri Listeleme (LIMIT)
22 – Verileri S?raland?rarak Listeleme (ORDER BY)
23 – Ko?ula Ba?l? Veri Listeleme 1 (WHERE)
24 – Ko?ula Ba?l? Veri Listeleme 2 (WHERE)
25 – Veri Güncelleme (Update)
26 – Veri Silme