MySQL Veritaban? Seçme

MySQL’de olu?turulan veritabanlar?dan birtanesi seçip üzerinde i?lem yapmak için (örn; yeni tablo olu?turmak) a?a??daki komut kullan?l?r. USE db_name Buradaki db_name  seçilmek istenen veritaban?n ad?d?r. Veritaban? seçildikten sonra üzerinde çe?itli i?lemler yap?labilir. Seçili veritaban?n hangisi oldu?unu...