MySQL Tablo Olu?turma

MySQL’de tablo olu?turmak için a?a??daki komutlar kullan?l?r. CREATE TABLE table_name( column_name1 data_type restriction, column_name2 data_type restriction, column_name3 data_type restriction, column_name4 data_type restriction ) ENGINE = engine_name CHARACTER SET charset_name COLLATE collate_name; SQL kodundaki ye?il alanlar doldurulmas? gereken...