MySQL Veritaban? Silme

MySQL’de olu?turulan bir veritaban?n? silmek için a?a??daki komut kullan?l?r. DROP DATABASE db_name Buradaki db_name silinmek istenen veritaban?n ad?d?r. komut çal??t?r?ld?ktan sonra a?a??da komut çal??t?r?larak geride kalan veritabanlar?n?n listesine bak?labilir. CREATE DATABASE db_name