Tagged: mysql dersleri

0

MySQL Tablo Ad?n? De?i?tirme

MySQL’de mevcut  bir tablonun ad?n? de?i?tirmek için a?a??daki komut kullan?l?r. ALTER TABLE tablo_adi RENAME TO tablonun_yeni_adi Buradaki tablo_adi ifadesi tablonun de?i?tirilmeden önceki ad? tablonun_yeni_adi ifadesi tablonun yeni ad?d?r. Sorgu çal??t?r?ld???nda tablo ad? yeni ad ile...

0

MySQL Tablo S?f?rlama

MySQL’de mevcut  bir tablonun içindeki kay?tlar? tümüyle silmek (s?f?rlamak) için a?a??daki komut kullan?l?r. TRUNCATE table_name veya TRUNCATE TABLE table_name Buradaki table_name ifadesi s?f?rlanmak istenen tablonun ad?d?r. Sorgu çal??t?r?ld???nda mysql “MySQL bo? bir sonuç kümesi...

0

MySQL Tablo Silme

MySQL’de tablo silmek için a?a??daki komut kullan?l?r. DROP TABLE table_name Buradaki table_name ifadesi silinmek istenen tablonun ad?d?r. Sorgu çal??t?r?ld???nda mysql “MySQL bo? bir sonuç kümesi döndürdü” ?eklinde bir ç?kt? verecektir. Silme ??leminden sonra kalan...

0

MySQL Tablo Yap?s?na Bakma

MySQL’de olu?turulan bir tablonun yap?s?na bakmak için a?a??daki komut kullan?l?r. Tablo yap?s?na detayl?ca bakmak mümkündür. DESCRIBE table_name Buradaki table_name ifadesi tablonun ad?d?r. Sorgu çal??t?r?ld???nda a?a??daki gibi bir sonuç döner. (Not: A?a??daki ç?kt?y? veren tabloyu olu?turmak...

1

MySQL Tablo Olu?turma

MySQL’de tablo olu?turmak için a?a??daki komutlar kullan?l?r. CREATE TABLE table_name( column_name1 data_type restriction, column_name2 data_type restriction, column_name3 data_type restriction, column_name4 data_type restriction ) ENGINE = engine_name CHARACTER SET charset_name COLLATE collate_name; SQL kodundaki ye?il alanlar doldurulmas? gereken...

4

MySQL Tablolar? Görme

MySQL’de seçili veritaban? içerisindeki tablolar? görmek için a?a??daki komut kullan?l?r. SHOW TABLES Komut seçili veritaban? içerisindeki tablolar? tablo halinde geri döndürür. Tables_in_test_database test_table_1 test_table_2 test_table_3 Veritaban? içerisinde 3 adet tablo oldu?u görülüyor (test_table_1, test_table_2,...

1

MySQL Seçili Veritaban?n? Görme

MySQL’de o an hangi veritaban?n?n seçili oldu?unu ö?renmek için a?a??daki komut kullan?l?r. SELECT DATABASE() Bu komut seçili veritabanlar?n?n ad?n? bir tablo halinde geri döndürür. Database() test_database Tabloda ?uan seçili olan veritaban? test_database olarak görünüyor. Bundan...

1

MySQL Veritaban? Seçme

MySQL’de olu?turulan veritabanlar?dan birtanesi seçip üzerinde i?lem yapmak için (örn; yeni tablo olu?turmak) a?a??daki komut kullan?l?r. USE db_name Buradaki db_name  seçilmek istenen veritaban?n ad?d?r. Veritaban? seçildikten sonra üzerinde çe?itli i?lemler yap?labilir. Seçili veritaban?n hangisi oldu?unu...

0

MySQL Veritaban? Silme

MySQL’de olu?turulan bir veritaban?n? silmek için a?a??daki komut kullan?l?r. DROP DATABASE db_name Buradaki db_name silinmek istenen veritaban?n ad?d?r. komut çal??t?r?ld?ktan sonra a?a??da komut çal??t?r?larak geride kalan veritabanlar?n?n listesine bak?labilir. CREATE DATABASE db_name

0

MySQL Veritaban? Olu?turma

MySQL’de yeni bir veritaban? olu?turmak için a?a??daki komut kullan?l?r. CREATE DATABASE db_name Buradaki db_name olu?uturulmak istenen veritaban?n ad?d?r. Herhangibi isim verebilirsiniz. Komut çal??t?r?ld?kdan sonra yeni veritaban?n?n olu?turulup olu?turulmad???n? teyit etmek isterseniz bir önceki makalede ö?rendi?imiz...