MySQL Veritaban? Olu?turma

MySQL’de yeni bir veritaban? olu?turmak için a?a??daki komut kullan?l?r. CREATE DATABASE db_name Buradaki db_name olu?uturulmak istenen veritaban?n ad?d?r. Herhangibi isim verebilirsiniz. Komut çal??t?r?ld?kdan sonra yeni veritaban?n?n olu?turulup olu?turulmad???n? teyit etmek isterseniz bir önceki makalede ö?rendi?imiz...