CodeIgniter Kurulumu

CodeIgniter kurulumu di?er frameworklare (laravel, phalcon) nazaran daha basit ve sorunsuzdur.  Kurulum için ?uradaki adrese t?klayarak CodeIgniter’? indirebilirsiniz. ?u an için en güncel versiyon CodeIgniter 3.1.9 dur. Ayr?ca 4.0.0 versiyonun Alpha sürümü yay?nlanm?? olmakla birlikte henüz stabil sürüme geçmemi?tir. ?lgili ba?lant?dan 3x versiyonuna indirerek kuruluma geçebiliriz.

?ndirilen zip dosyas?n? açarsan?z içerisinde a?a??daki 3 dizinin oldu?unu görebilirsiniz.

  • application
  • system
  • user_guide

Bu dizinleri ilerleyen makalelerde detayl?ca inceleyece?iz ancak ?imdilik merak edenler için bu dizinlerin ne olduklar?n? söyleyelim.

Application: Uygulama dizinidir. Model, View, Controller, Config gibi alt dizinlere ayr?l?r. CodeIgniter ile proje geli?tirirken ço?unlukla bu dizinde çal??aca??z.
System: CodeIgniter’?n çekirdek dosyalar?n?n oldu?u dizindir. Ço?u zaman bu dizine müdahale etmemiz gerekmeyecek.
User_Guide: CodeIgniter’?n nas?l kullan?laca?? hakk?nda dökümantasyonu içeren dizindir.  ?çerisindeki index.html dosyas?na göz gezdirdikten sonra silebilirsiniz.

Zip Dosyas? içerindeki application, system dizinlerini ve index.php dosyas?n? sunucumuza atarak kurulumu tamamlayabiliriz. Yerel sunucuda test etmek için (WampServer, AppServer gibi) WampServer’?n c://wamp/www dizini içerisinde test ad?nda bir dizin olu?turun ve CodeIgniter’?n application, system dizinlerini ve index.php dosyas?n? test dizinin içerisinde at?n. Ard?ndan taray?c? üzerinden 127.0.0.1/test yada localhost/test yazd???n?zda a?a??dakine benzer bir ç?kt? al?yorsan?z kurulum tamam demektir.

Kurulum sonras?nda yap?lmas? gerek ayarlara bir sonraki makaleyede bakaca??z.

You may also like...

1 Yorum

  1. 17 Kasım 2018

    […] dizinlerine ?uradaki makalede yüzeysel giri? yapm??t?k. ?imdi derinlemesine giri? giri? […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir