CodeIgniter Dizin Yap?s?

CodeIgniter dizinlerine ?uradaki makalede yüzeysel giri? yapm??t?k. ?imdi derinlemesine giri? giri? yapabiliriz. CodeIgniter’?n dizin yap?s? hiyerar?ik olarak ?u ?ekildedir.

 • application
  • cache
  • config
  • controllers
  • core
  • helpers
  • hooks
  • language
  • libraries
  • logs
  • models
  • third_party
  • views
 • System
  • core
  • database
  • fonts
  • helpers
  • language
  • libraries

?imdi bunlar? tek tek aç?klayal?m.

Application: Uygulama dizinidir. Model, View, Controller, Config gibi alt dizinlere ayr?l?r. CodeIgniter ile proje geli?tirirken ço?unlukla bu dizinde çal??aca??z.

Application > Cache: Önbellek dizinidir. CodeIgniter ile çal???rken iste?e ba?l? olarak Cache kütüphanesini kullanarak daha statil yaz?l?mlar geli?tirebiliriz. Cache kütüphanesi kullan?ld???nda olu?turulan cache dosyalar? bu dizinde tutulur.

Application > Config: CodeIgniter  ayarlar?n? yapaca??m?z dizindir. ?çerisine bakarsan?z database, routes, autoloader gibi pek çok dosya oldu?unu görebilirsiniz. Proje için gerekli ayarlamalar? bu dizindeki dosyalar ile yapaca??z

Application > Controllers: PHP kodlar?n? yazaca??m?z class dosyalar?n?n tutuldu?u dizindir. Proje geli?tirirken çok s?k kullanaca??m?z bir dizindir.

Application > Core: CodeIgniter’?n çekirdek dosyalar?n? de?i?tirmek için kullanabilece?imiz bir dizindir. Ço?u zaman buna ihtiyaç duymay?z.

Application > Helpers: CodeIgniter içerisinde kullanmak üzere Fonksiyonlar yazmak ve bunlar? ça??r?p çal??t?rmak istersek bu dizini kullanaca??z.

Application > Hooks: CodeIgniter’da Controller’dan önce yada sonra tetiklenebilecek olan methodlar? yada classlar? bar?ndan dizindir. ?ste?e ba?l? bir kullan?m? vard?r.

Application > Languages: Ad?ndan da anla??laca?? üzere Dil dosyalar? için kullan?lan dizindir. Çok dilli web projeleri geli?tirirken kullan?l?r.

Application > Libraries: CodeIgniter’?n kendi içerisinde çok say?da kütüphanesi olsada (upload, pagination, user_agent gibi) d??ar?dan kütüphane eklemek de mümkündür. CodeIgniter’?n içerisinde olmayan bir kütüphaneyi CodeIgniter içerisinde kullanmak istersek ozaman bu dizini kullanaca??z. Ayr?ca bu i? için system/libraries dizini de kullan?labilir.

Application > Logs: K?saca log dosyalar?n?n tutuldu?u dizindir.

Application > Models:CodeIgniter içerisinde veritaban? i?lemleri (örne?in sql sorgular?) PHP kodlar?ndan ayr? olarak models dizini içerisinde yaz?l?r. Veritaban? i?lemleri için bu dizini kullanaca??z.

Application > Third_Party: Üçüncü Parti paketler için kullanabilece?imiz bir dizindir. Ço?u zaman ihtiyaç duymayaca??z.

Application > Views: Html kodlar?n? yazaca??z dosyalar?n tutuldu?u dizindir. Site arayüzünde bu dizin içerisinde dosyalar? görüntüleyece?iz.

System: CodeIgniter’?n çekirdek dosyalar?n?n oldu?u dizindir. Ço?u zaman bu dizine müdahale etmemiz gerekmeyecek.

System dizini alt?nda alt dizinlerde mevcut ancak onlar CodeIgniter’?n kendi kulland??? dizinler ve dosyalard?r. Bizimle hiç alakas? yoktur.

 

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir