Alt Alan Ad? Yönlendirme

Proje gere?i alt alan ad?n?z? (sub domain) farkl? bir hostinge/sunucuya yönlendirmeniz gerekiyorsa bu i?lemi çok basitce yapabilirsiniz. Öncelikli olarak bir alt alan ad? olu?turup, bu alt alan ad?n?n DNS üzerinden A kay?tlar?n? de?i?tirip ard?ndan yönlendirilecek olan hosting yada sunucu üzerinden de alt alan ad? eklemesi yap?lmal?d?r.  Yönlendirilecek olan hosting/sunucu farkl? bir firmada olabilir hiç fark etmez. Yönlendirme i?lemi sonras?nda Ana Alan Ad? farkl? bir hosting/sunucu dan yay?n al?rken olu?tulan alt alan ad? farkl? bir hosting/sunucudan yay?n al?yor olacak. Madde madde yazmak gerekirse.

  1. Alt Alan Ad? olu?tur.
  2. Alt Alan Ad?n?n A kay?tlar?n? de?i?tir
  3. Hosting/Sunucu üzerine alt alan ad? eklemesi yap.

Ne Yapt?m

A?a??daki ad?mlar? takip ederseniz Plesk Panel üzerinden bir alt alan ad? olu?turup, A kay?tlar?n? de?i?tirip ard?ndan ba?ka bir firmada bulunan VDS Sunucuma yönlendirdim. Alan ad?n?n NS kay?tlar?n? tutan sunucunun kontrol paneli Plesk Panel’in  Web Host Edition sürümü, yönlendirme i?lemi sonras? alt alan ad?n?n yay?n alaca?? VDS Sunucunun  kontrol paneli Plesk Panel’in Web Pro Edition sürümüdür.

[alert style=”info”]Dilerseniz CPanel, Direct Panel yada ISPConfig Panel gibi di?er kontrol panelleri ile de yapabilirsiniz.[/alert]

??e Koyuyal?m

Alan ad?m olan asafmirturk.com u x ?irket arac?l??? ile ald?m. NS (Name Server – ?sim Sunucusu) hizmetini y ?irketinden al?yorum ve alt alan  ad?n? (test.asafmirturk.com) y ?irketinin hosting kontrol panelinden olu?turmam gerekiyor çünkü NS hizmetini oradan al?yorum. Alt alan ad?n? olu?turduktan sonra alt alan ad? yönlendirme i?lemi yapaca??z. Sonuç olarak Ana alan ad? (asafmirturk.com) hala y ?irketinin sunucusundan yay?n al?yorken alt alan ad?  z ?irketinin sunucusundan yay?n al?yor olacak.

1.Ad?m – NS Kay?tlar?n?n oldu?u sunucudan alt alan ad? olu?tur

Ben Plesk Panel Web Host Edition kulland???m için i?lemler s?ras?yla a?a??daki gibidir. Plesk panelden yeni bir alt alan ad? olu?turuyorum.

?lgili dü?meye bast?ktan sonra Yeni Alt Alan Ad? olu?turma sayfas? geliyor. Test ad?nda bir alt alan ad? olu?turuyorum.

2. Ad?m – Alan Ad?n?n A Kay?tlar?n? de?i?tir

Alt Alan Ad? olu?turma i?lemi ba?ar?yla gerçekle?tikten sonra alt alan ad?n?n A Kay?tlar?nda de?i?iklik yapmam?z gerekiyor. Bunun için DNS Ayarlar? Bölümüne giriyoruz. (CPandel’de DNS Zone)

2 Adet NS Adresi oldu?u görülüyor. Yeni Bir NS ekleyip yönlendirme i?lemi orada yap?labilir ancak bunun için alan ad?n?n ilk al?nd??? ?irketten de gerekli NS kayd?n?n olu?turulmas? gerekiyor. O yüzden yeni bir NS eklemeye hiç gerek yok. Mevcut NS’leri etkinle?tirip devam ediyorum.

Buradaki A Kay?tlar?n?n tamam?n? alt alan ad?n?n yay?n alaca?? hostingin/sunucunun IP adresini yazarak de?i?tirdim. Böylece test.asafmirturk.com alt alan ad? A Kayd?nda belirtilen IP’den yay?n alacak.

 

3. Ad?m – Yeni Sunucu Üzerinden Hosting Olu?tur

A Kay?tlar?n? güncelledikten sonra art?k bu sunucu üzerinde yap?lmas? gereken ba?ka bir i?lem yok. ?imdi Di?er sunucuya geçelim ve ordan test.asafmirturk.com alt alan ad? için bir hosting olu?tural?m.

Hepsi bu kadar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir