Monthly Archive: Kasım 2018

1

CodeIgniter Kurulumu

CodeIgniter kurulumu di?er frameworklare (laravel, phalcon) nazaran daha basit ve sorunsuzdur.  Kurulum için ?uradaki adrese t?klayarak CodeIgniter’? indirebilirsiniz. ?u an için en güncel versiyon CodeIgniter 3.1.9 dur. Ayr?ca 4.0.0 versiyonun Alpha sürümü yay?nlanm?? olmakla birlikte...

0

Alt Alan Ad? Yönlendirme

Proje gere?i alt alan ad?n?z? (sub domain) farkl? bir hostinge/sunucuya yönlendirmeniz gerekiyorsa bu i?lemi çok basitce yapabilirsiniz. Öncelikli olarak bir alt alan ad? olu?turup, bu alt alan ad?n?n DNS üzerinden A kay?tlar?n? de?i?tirip ard?ndan...

0

CodeIgniter Dizin Yap?s?

CodeIgniter dizinlerine ?uradaki makalede yüzeysel giri? yapm??t?k. ?imdi derinlemesine giri? giri? yapabiliriz. CodeIgniter’?n dizin yap?s? hiyerar?ik olarak ?u ?ekildedir. application cache config controllers core helpers hooks language libraries logs models third_party views System core database...

0

MySQL Tablo Ad?n? De?i?tirme

MySQL’de mevcut  bir tablonun ad?n? de?i?tirmek için a?a??daki komut kullan?l?r. ALTER TABLE tablo_adi RENAME TO tablonun_yeni_adi Buradaki tablo_adi ifadesi tablonun de?i?tirilmeden önceki ad? tablonun_yeni_adi ifadesi tablonun yeni ad?d?r. Sorgu çal??t?r?ld???nda tablo ad? yeni ad ile...

0

MySQL Tablo S?f?rlama

MySQL’de mevcut  bir tablonun içindeki kay?tlar? tümüyle silmek (s?f?rlamak) için a?a??daki komut kullan?l?r. TRUNCATE table_name veya TRUNCATE TABLE table_name Buradaki table_name ifadesi s?f?rlanmak istenen tablonun ad?d?r. Sorgu çal??t?r?ld???nda mysql “MySQL bo? bir sonuç kümesi...

0

MySQL Tablo Silme

MySQL’de tablo silmek için a?a??daki komut kullan?l?r. DROP TABLE table_name Buradaki table_name ifadesi silinmek istenen tablonun ad?d?r. Sorgu çal??t?r?ld???nda mysql “MySQL bo? bir sonuç kümesi döndürdü” ?eklinde bir ç?kt? verecektir. Silme ??leminden sonra kalan...

0

MySQL Tablo Yap?s?na Bakma

MySQL’de olu?turulan bir tablonun yap?s?na bakmak için a?a??daki komut kullan?l?r. Tablo yap?s?na detayl?ca bakmak mümkündür. DESCRIBE table_name Buradaki table_name ifadesi tablonun ad?d?r. Sorgu çal??t?r?ld???nda a?a??daki gibi bir sonuç döner. (Not: A?a??daki ç?kt?y? veren tabloyu olu?turmak...

1

MySQL Tablo Olu?turma

MySQL’de tablo olu?turmak için a?a??daki komutlar kullan?l?r. CREATE TABLE table_name( column_name1 data_type restriction, column_name2 data_type restriction, column_name3 data_type restriction, column_name4 data_type restriction ) ENGINE = engine_name CHARACTER SET charset_name COLLATE collate_name; SQL kodundaki ye?il alanlar doldurulmas? gereken...

4

MySQL Tablolar? Görme

MySQL’de seçili veritaban? içerisindeki tablolar? görmek için a?a??daki komut kullan?l?r. SHOW TABLES Komut seçili veritaban? içerisindeki tablolar? tablo halinde geri döndürür. Tables_in_test_database test_table_1 test_table_2 test_table_3 Veritaban? içerisinde 3 adet tablo oldu?u görülüyor (test_table_1, test_table_2,...

1

MySQL Seçili Veritaban?n? Görme

MySQL’de o an hangi veritaban?n?n seçili oldu?unu ö?renmek için a?a??daki komut kullan?l?r. SELECT DATABASE() Bu komut seçili veritabanlar?n?n ad?n? bir tablo halinde geri döndürür. Database() test_database Tabloda ?uan seçili olan veritaban? test_database olarak görünüyor. Bundan...