Asaf Mirtürk Blog

Asaf Mirtürk – Küstüm (Şiir) 0

Asaf Mirtürk – Küstüm (Şiir)

K?ST?M Derin ?iirler kazd?m ?l? hat?ralara ve (k)ad?n? say?klad?m, kara kefenlere sar?l? s?zc?kler aras?nda. Selas? okunan ayr?l?klar bir bir d??t? akl?ma. Sana bir ?iirde daha k?st?m. Asaf Mirt?rk

1

CodeIgniter Kurulumu

CodeIgniter kurulumu diğer frameworklare (laravel, phalcon) nazaran daha basit ve sorunsuzdur.? Kurulum için şuradaki adrese tıklayarak CodeIgniter’ı indirebilirsiniz. Şu an için en güncel versiyon CodeIgniter 3.1.9 dur. Ayrıca 4.0.0 versiyonun Alpha sürümü yayınlanmış olmakla...

0

Alt Alan Adı Yönlendirme

Proje gere?i alt alan ad?n?z? (sub domain) farkl? bir hostinge/sunucuya y?nlendirmeniz gerekiyorsa bu i?lemi ?ok basitce yapabilirsiniz. ?ncelikli olarak bir alt alan ad? olu?turup, bu alt alan ad?n?n DNS ?zerinden A kay?tlar?n? de?i?tirip ard?ndan...

0

CodeIgniter Dizin Yapısı

CodeIgniter dizinlerine ?uradaki makalede y?zeysel giri? yapm??t?k. ?imdi derinlemesine giri? giri? yapabiliriz.?CodeIgniter’?n dizin yap?s? hiyerar?ik olarak ?u ?ekildedir. application cache config controllers core helpers hooks language libraries logs models third_party views System core database...

0

MySQL Tablo Adını Değiştirme

MySQL?de mevcut? bir tablonun ad?n? de?i?tirmek i?in a?a??daki komut kullan?l?r. ALTER TABLE tablo_adi RENAME TO?tablonun_yeni_adi Buradaki tablo_adi ifadesi tablonun de?i?tirilmeden ?nceki ad? tablonun_yeni_adi ifadesi tablonun yeni ad?d?r. Sorgu ?al??t?r?ld???nda tablo ad? yeni ad ile...

0

MySQL Tablo Sıfırlama

MySQL?de mevcut  bir tablonun i?indeki kay?tlar? t?m?yle silmek (s?f?rlamak) i?in a?a??daki komut kullan?l?r. TRUNCATE table_name veya TRUNCATE TABLE table_name Buradaki table_name ifadesi s?f?rlanmak istenen tablonun ad?d?r. Sorgu ?al??t?r?ld???nda mysql “MySQL bo? bir sonu? k?mesi...

0

MySQL Tablo Silme

MySQL?de tablo silmek i?in a?a??daki komut kullan?l?r. DROP TABLE table_name Buradaki table_name ifadesi silinmek istenen tablonun ad?d?r. Sorgu ?al??t?r?ld???nda mysql “MySQL bo? bir sonu? k?mesi d?nd?rd?” ?eklinde bir ??kt? verecektir. Silme ??leminden sonra kalan...

0

MySQL Tablo Yapısına Bakma

MySQL?de olu?turulan bir tablonun yap?s?na bakmak i?in a?a??daki komut kullan?l?r. Tablo yap?s?na?detayl?ca bakmak m?mk?nd?r. DESCRIBE table_name Buradaki table_name ifadesi tablonun ad?d?r. Sorgu ?al??t?r?ld???nda a?a??daki gibi bir sonu? d?ner. (Not: A?a??daki ??kt?y? veren tabloyu olu?turmak...

1

MySQL Tablo Oluşturma

MySQL?de tablo olu?turmak i?in a?a??daki komutlar kullan?l?r. CREATE TABLE table_name( column_name1 data_type restriction, column_name2 data_type restriction, column_name3 data_type restriction, column_name4 data_type restriction ) ENGINE?=?engine_name CHARACTER SET?charset_name COLLATE collate_name; SQL kodundaki ye?il alanlar doldurulmas? gereken...

4

MySQL Tabloları Görme

MySQL?de se?ili veritaban? i?erisindeki tablolar? g?rmek i?in a?a??daki komut kullan?l?r. SHOW TABLES Komut se?ili veritaban? i?erisindeki tablolar? tablo halinde geri d?nd?r?r. Tables_in_test_database test_table_1 test_table_2 test_table_3 Veritaban? i?erisinde 3 adet tablo oldu?u g?r?l?yor (test_table_1, test_table_2,...